Wykrywanie podsłuchów

Podsłuchy – badanie antypodsłuchowe Lublin

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost inwigilacji przy użyciu technicznych środków zarówno w biznesie jak i w życiu prywatnym. Konkurencja często posuwa się do takich metod aby zdobyć nieuprawnione bądź tajne informacje.
W życiu prywatnym równie często zdarzają się przypadki próby podsłuchiwania lub nagrywania partnera lub współlokatora. Sytuacja ta spowodowana jest m.in. łatwym i tanim dostępem do urządzeń pozwalających rejestrować dźwięk i obraz. Aby uniknąć przypadków niekontrolowanego wycieku informacji i mieć pewność w zakresie bezpieczeństwa środowiska/otoczenia, proponujemy sprawdzenie pomieszczeń i pojazdów pod kontem umieszczenia urządzeń rejestrujących.

Ważne!
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w kwestii wykrywania podsłuchów proszę nie robić tego z miejsc i pomieszczeń, oraz przy użyciu telefonu, który planujecie skontrolować.

1. Zakres świadczonych usług wykrywania podsłuchów

 • Analiza zagrożenia pod kontem możliwości inwigilacji za pomocą technicznych
  i elektronicznych urządzeń podsłuchowych i rejestrujących.
 • Analiza pod kontem zagrożeń osobowych i bezosobowych.
 • Analiza pod kontem zagrożenia inwigilacją zewnętrzną ( możliwości posługiwania się mikrofonami laserowymi i kierunkowymi).
 • Analiza widma fal radiowych w zakresie od 10MHz do 3 GHz.
 • Skanowanie częstotliwości radiowych w zakresie do 25GHz.
 • Skanowanie linii telefonicznych i innych instalacji technicznych.
 • Sprawdzenie pomieszczeń pod względem obecności nieaktywnych źródeł promieniowania oraz urządzeń nieemitujących promieniowania elektromagnetycznego (t.j. dyktafony).
 • Sprawdzenie pomieszczeń pod kątem obecności kamer ( zarówno przewodowych jak
  i bezprzewodowych).

2. Osoby wykonujące wykrywanie podsłuchów

Wszystkie osoby wykonujące czynności wykrywania podsłuchów w firmie GLOBAL DETEKTYW legitymują się CERTYFIKATEM BEZPIECZEŃSTWA wystawionym zgodnie z obowiązującymi procedurami ABW.
Posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w służbach mundurowych oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie wykrywania podsłuchów.

3. Sprzęt do wykrywania podsłuchów

Nasza firma posługuje się wyłącznie najnowocześniejszym sprzętem umożliwiającym wykrywanie podsłuchów.

4. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu usługi przekazujemy Zleceniodawcy raport zawierający pisemne opracowanie z wykonanych czynności. Raport ponadto zawiera spostrzeżenia, zalecenia i uwagi w zakresie bezpieczeństwa badanych pomieszczeń pod kontem nieuprawnionego wypływu informacji.

5. Urządzenia podsłuchowe

Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń inwigilacyjnych używane są:
podsłuchy (np. umieszczane w listwach zasilających, zegarkach, telefonach itp.)

 • podsłuchy radiowe, GSM
 • mikrokamery audio-video, bezprzewodowe
 • kamery IP
 • podsłuchy telefoniczne
 • mikrofony kierunkowe i laserowe

Powyższy katalog nie jest zamknięty i w praktyce mogą być wykorzystywane również inne środki techniczne.

6. Zabezpieczenie wykrytych urządzeń

W przypadku wykrycia urządzeń podsłuchowych wykonujemy kompleksową dokumentację zdjęciową i zabezpieczamy urządzenia do dyspozycji Zleceniodawcy np. w celu późniejszego przekazania ich organom ścigania.

Świadczymy również doradztwo w zakresie sposobów i metod zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i pojazdów w zakresie nieuprawnionego wycieku informacji. Informujemy, że zakładanie podsłuchów jest nielegalne w świetle obowiązującego prawa oraz nieetyczne.

Szczegółowe informacje nt. wykrywania podsłuchów można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 668 585 082.